Korisne informacije

PRE POLASKA OBAVEZNO PROVERITI:

• da li vam je pasoš važeći

• da li je pasoš viziran, ukoliko putujete u državu za koju Vam je viza potrebna

• da li imate druga dokumenta koja Vam mogu zatražiti pogranični organi države u koju putujete

• da li je potrebna vakcinacija protiv određenih bolesti, ukoliko putujete u države za koje je neophodna vakcinacija ili na tropske ili slične destinacije

PREPORUČUJEMO:

• da fotokopirate prvu stranicu pasoša i lične karte, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu (ovo može biti od važnosti ukoliko se desi da izgubite pasoš ili budete pokradeni)

• da se obavezno zdravstveno osigurate kod ovlašćenih osiguravajućih društava za period ukupnog planiranog boravka u inostranstvu (ovo je posebno značajno ukoliko bi tokom Vašeg putovanja došlo do povređivanja ili potrebe da Vam se ukaže hitna medicinska zaštita)

• na internet stranicama Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije pronaći telefonske brojeve i elektronsku adresudiplomatsko-konzularnog predstavništva R. Srbije, najbližeg destinaciji na koju ste se uputili (možda Vam zatreba)

NAPOMINjEMO:

Uredbom Vlade Republike Srbije od 02.06.2011. godine propisano je da policijski službenici granične policije R. Srbije mogu, prilikom putovanja naših državljana u inostranstvo, pored važećeg biometrijskog pasoša ili druge važeće putne isprave, tražiti na uvid i druga dokumenta:

• potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije;

• pozivno pismo privatnog ili pravnog lica u inostranstvu;

• putno osiguranje;

• povratnu prevoznu kartu;

• dokaz o posedovanju dovoljno sredstava za izdržavanje tokom boravka u inostranstvu (novac, platne kartice, čekovi);

• druge dokaze, pozive ili potvrde u pogledu svrhe putovanja.

Ista dokumenta, kao i neka druga, mogu zatražiti na uvid i pogranični organi država u koje putujete. Iznos novca koji se traži na uvid prilikom pogranične kontrole, razlikuje se od zemlje do zemlje.

NAPOMENE U VEZI PUTOVANjA U ŠENGENSKI PROSTOR:

Pogranični organi Vam, pored važećeg biometrijskog pasoša, na uvid mogu zatražiti i:

• odgovarajući novčani iznos koji odgovara planiranoj dužini boravka u šengenskom prostoru ili kreditnu karticu

• vaučer turističke agencije za turistička putovanja

• rezervaciju hotela ili potvrdu o privatnoj adresi na kojoj ćete boraviti,

• pozivno pismo (izjava državljanina ili lica sa odobrenim boravkom u nekoj od zemalja članica Šengenskog sporazuma), kada je reč o privatnoj poseti

• pozivno pismo firme, potvrda o učešću na seminaru, sajmu, kongresu i sl., ukoliko se radi o poslovnom putovanju

• mogu se zatražiti i drugi podaci koji se prilikom prelaska granice učine značajnim za potvrdu svrsishodnosti i opravdanosti putovanja.

Skrećemo pažnju da ulazak u šengenski prostor svakako neće biti odobren licima koja predstavljaju opasnost za javni red i mir, javno zdravlje i unutrašnju bezbednost, kao i licima koja se, po bilo kom osnovu nalaze na listama zabrane ulaska u neku od zemalja članica Šengenskog sporazuma.

SAVETUJEMO:

Pre polaska na put, savetujemo vam da obavezno proverite sve uslove ulaska u državu u koju ste se uputili preko zvaničnih sajtova njihovih državnih organa ili diplomatsko-konzularnih predstavništava u Srbiji. Posebnu pažnju treba obratiti na carinske propise, kako se ne bi nehotice načinio prekršaj koji povlači odgovarajući postupak i sankciju. Isto se odnosi i na propise o bezbednosti saobraćaja.

Radi orjentacije, navodimo pravila EU koja se odnose na unošenje roba u putničkom saobraćaju za državljane država koje sa graniče sa EU:

Bez prijavljivanja se može uneti iznos do 10.000 evra.

Akcizne robe (piće, cigarete, gorivo) mogu unositi samo lica starija od 17 godina, i to u sledećim količinama:

Alkoholna pića:

• 0,5 l pića do 22% alkohola;

• 0,5 l vina;

• 2 l piva.

Duvanski proizvodi:

• 40 cigareta (ako se prelazi granica na kopnu), odnosno 200 cigareta (ako se prelazi granica na aerodromu);

• 20 cigarilosa (ako se prelazi granica na kopnu), odnosno 100 cigarilosa (ako se prelazi granica na aerodromu);

• 10 cigara (ako se prelazi granica na kopnu), odnosno 50 cigara (ako se prelazi granica na aerodromu);

• 50 grama duvana (ako se prelazi granica na kopnu), odnosno 250 duvana (ako se prelazi granica na aerodromu).

Gorivo

Pored goriva koje je u rezervoaru, moguće je uneti kantu sa najviše 10 l goriva.

Lekovi se mogu unositi samo u količinama dovoljnim za ličnu upotrebu za vreme predviđenog boravka ili tranzita. Pojedine države traže na uvid i lekarske recepte.

Vrednost robe za nekomercijalnu upotrebu ne sme da pređe iznos od 300 evra ako se prelazi granica na kopnu, odnosno 430 evra ako se prelazi granica na aerodromu. Za lica mlađa od 15 godina, vrednost robe ne sme da pređe150 evra.

Kućni ljubimci se mogu privremeno unositi pod uslovom da mogu da se identifikuju preko čipa ili pečata, da imaju potvrdu o zdravstvenom stanju i dokaz da su vakcinisani protiv besnila.

Zabranjeno je unošenje mesa i mleka, kao i mesnih i mlečnih proizvoda čije je poreklo izvan EU.

Zabranjeno je unošenje vrsta i proizvoda sa liste Cites , kao što su slonovača, krokodilska koža, korali i dr. Više podataka na www.cites.org

Detaljnija obaveštenja koje se odnose na uslove ulaska, zdravstvene prilike, bezbednost, transport, smeštaj i dr. možete naći na ovom sajtu, u Informatoru za putovanja koji sadrži rubrike za veliki broj država. Ipak, naglašavamo da potpune informacije mogu pružiti samo organi država u koje putujete, pa preporučujemo da pre polaska na put obavezno konsultujete njihova diplomatsko-konzularna predstavništva ili zvanične sajtove.

NA ŽALOST, MOGUĆE JE DA TOKOM PUTOVANjA DODjE DO RAZLIČITIH NEPREDVIDjENIH SITUACIJA U KOJIMA JE POTREBNO BLAGOVREMENO I NA PRAVI NAČIN REAGOVATI. EVO NEKOLIKO PRAKTIČNIH SAVETA:

UKOLIKO NASTUPI SMRT OSOBE SA KOJOM PUTUJETE:

• Pozovite hitnu pomoć;

• Pozovite policiju kako bi se izvršio uviđaj;

• Potrudite se da pronađete pasoš preminulog;

• Ukoliko je pasoš iz bilo kog razloga nedostupan ili je uništen. obezbedite da Vam rođaci ili prijatelji najbržom vezom (DHL ili faksom) dostave izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvo preminulog;

• U roku od 24 sata od smrtnog slučaja, obavestite kol-centar osiguravajućeg društva kod koga je preminuli bio osiguran (ovo je od velike važnosti zbog pokrivanja troškova prenosa posmrtnih ostataka i naknade štete kada su za to ispunjeni uslovi);

• Budite u kontaktu sa tur-operaterom agencije posredstvom koje ste otputovali na destinaciju, obično su od velike pomoći u ovakvim situacijama (ukoliko ste otputovali posredstvom turističke agencije).

• Ukoliko preminuli nije imao putno osiguranje ili se prema osiguravajućem društvu nije reagovalo na vreme, takva situacija postaje ozbiljan problem za njegovu porodicu. Svi troškovi padaju na teret porodice. Vodite o ovome računa, jer država nema nikakvih obaveza u ovakvoj situaciji, niti Vam može pomoći;

• Obavestite najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo koje će Vam dati detaljnija uputstva po pitanju organizacije transporta, kontakta sa pogrebnim zavodom i izrade potrebne dokumentacije za transport posmrtnih ostataka (ovo je bitno kako bi ste povezali osiguravajuće društvo sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništvom).

U SLUČAJU POVREDE ILI POTREBE ZA HITNOM MEDICINSKOM ZAŠTITOM:

• U roku od 24 sata od nastanka nemilog događaja, obavestite kol-centar osiguravajućeg društva kod koga je preminuli – nastradali bio osiguran (ovo je bitno zbog pokrivanja troškova lečenja i hospitalizacije, kao i prevoza povređenog-lečenog nazad u R.Srbiju, kada se za to steknu uslovi);

• Ukoliko se ispostavi da povređeni ili lice na medicinskom tretmanu mora ostati u bolnici duži period od perioda na koji mu je odobrena viza ili će boravak u bolnici biti duži od perioda u kome je u zemlji gde se nemio događaj desio, bio moguć boravak bez vize (npr. bolest ili povreda su se desile 85. dana boravka u Šengen zoni, a bez vize je moguće boraviti do 90 dana), potrebno je da sa odgovarajućom medicnskom dokumentacijom bolesnog-unesrećenog odete u policiju za strance (najkasnije u toku trajanja vize ili bezviznog režima) i zatražite produženje vize ili odobrenje za dalji boravak usled novonastalih okolnosti. Ovo je važno zbog toga što će , ukoliko dođe do prekoračenja vize ili probijanja dozvoljenog bezviznog boravka, povređeni-unesrećeni biti kažnjen, ne malim novčanim iznosom i mogućom zabranom ponovnog ulaska u dotičnu zemlju. Na žalost, administracija je neumoljiva i o ovome svakako treba voditi računa;

• Ukoliko se radi o maloletnom detetu, posebno maloj deci ili starim licima, verovatno je da će tokom lečenja biti potrebno prisustvo roditelja ili bliskog srodnika. U ovakvoj situaciji postupiti kao i za samog povređenog-unesrećenog i na osnovu njegove medicinske dokumentacije zatražiti produženje vize ili dozvole boravka za roditelja ili bliskog srodnika u policiji za strance. Potrebno je prilikom podnošenja ovakvog zahteva podneti i dokaz o srodstvu;

• Budite u kontaktu sa tur-operaterom agencije posredstvom koje ste otputovali na destinaciju, obično su od velike pomoći u ovakvim situacijama;

• Ukoliko unesrećeni nije imao putno osiguranje ili se prema osiguravajućem društvu nije reagovalo na vreme, takva situacija postaje ozbiljan problem za unesrećenog i njegovu porodicu. Svi troškovi padaju na teret porodice, odnosno unesrećenog. Vodite o ovome računa, jer država nema nikakvih obaveza u ovakvoj situaciji, niti Vam može pomoći;

• Obavestiti najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje će vam dati adresu policije za strance i druga praktična uputstva.

U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA, NEREDA, PROGLAŠENjA VANREDNOG STANjA U ZEMLjI DESTINACIJE, IZBIJANjA RATNIH SUKOBA I SLIČNIH NEMILIH DOGADjAJA:

• Pod pretpostavkom da su svi članovi Vaše porodice koji su sa Vama krenuli na put živi i zdravi i da imate sa sobom Vaše putne isprave, potrebno je da se najhitnije javite našem nabližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu, koje će Vam dati uputstvo za dalje postupanje i uputiti Vas kako da se najbrže i najlakše evakuišete iz ugrožene zone;

• Ukoliko u ugroženoj zoni zemlje destinacije, nema našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, javite se najbližem predstavništvu neke strane zemlje i zatražite pomoć (gledajte, ako je moguće, da to bude predstavništvo zemlje koja je u bliskim i prijateljskim odnosima sa R.Srbijom. Sigurno će Vam pre izaći u susret);

• Ukoliko nije ugrožena cela teritorija zemlje Vaše destinacije, učinite sve da, ukoliko je to moguće, napustite ugroženo područje i prebacite se u sigurnije delove zemlje;

• Kontaktirajte vašeg tur-operatera, ukoliko ste na destinaciju otišli posredstvom turističke agencije. U obavezi je da Vam organizuje efikasnu evakuaciju, ukoliko je to ikako moguće;

• U slučaju da je prilikom vanredne situacije došlo do smrtnog slučaja ili povređivanja, postupite na način kako je to opisano u poglavljima koja odnose na ove situacije;

• Ukoliko je došlo do gubitka ili nestanka putne isprave u opisanim vanrednim situacijama, javite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije, radi prevazilaženja nastale situacije. Ova situacija može biti vrlo teška za Vaš status, zbog čega još jednom podsećamo koliko je važno da prilikom evakuacije ili hitnog napuštanja određene teritorije kod sebe imate bilo kakav identifikacioni dokument, bar za jednog punoletnog člana porodice (držati razdvojene pasoše od ličnih karata, može se desiti da su pasoši na recepciji hotela koji je srušen, potopljen ili zapaljen, pa je dobro za takav slučaj kod sebe imati barem ličnu kartu ili vozačku dozvolu);

U SLUČAJU KRADjE ILI GUBITKA DOKUMENATA I NOVCA:

Bez validnog dokumenta nije moguće nastaviti putovanje, niti se vratiti u R.Srbiju. Zbog toga, ukoliko se desi da budete pokradeni ili izgubite dokumenta, platne kartice i novac, potrebno je:

• Da o krađi, odnosno nestanku, dokumenta (pasoša, lične karte i vozačke dozvole) prvo obavestite policiju zemlje u kojoj se nalazite i od njih zatražite da Vam izdaju potvrdu da ste prijavili gubitak, odnosno krađu. Vodite računa da u određenom broju zemalja neće izdati takvu potvrdu, ukoliko ne znate broj pasoša, odnosno lične karte ili vozačke dozvole, pa je korisno da kod sebe imate fotokopiju dokumenta ili da barem znate broj dokumenta čiji nestanak ili krađu prijavljujete;

• Po dobijanju potvrde iz policijske stanice o prijavi nestanka ili krađe, bilo bi dobro da kod sebe imate barem ličnu kartu ili vozačku dozvolu, ukoliko Vam je ukraden ili izgubljen pasoš. Ovo je bitno kod identifikacije u našem najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi izdavanja putnog lista s kojim se možete vratiti u Republiku Srbiju. Podsećamo da sa putnim listom ne možete putovati u druge zemlje – on važi samo za povratak u Srbiju. /link/ šta je sve potrebno za dobijanje putnog lista;

• U slučaju da ste na putovanje otišli kopnenim putem i da se kopnenim putem i vraćate (recimo bili ste u šopingu u Italiji i vraćate se automobilom ili autobusom preko Hrvatske), vodite računa da Vam je za određene zemlje na putni list potrebna viza. U većini zemalja sa kojima imamo bezvizni režim on ne važi za putne listove, pa je potrebno da, pre povratka u Srbiju, pribavite vize zemalja kroz koje ćete tranzitirati;

• Prijavite krađu Vašoj banci i stornirajte nesatale/ukradene platne kartice. Učinite to odmah pošto primetite njihov nestanak, zakašnjenje Vas može skupo koštati;

• Ne brinite se, ukoliko ste ostali bez sredstava i nemate novca da se vratite u zemlju, postoji način da vaša rodbina ili prijatelji uplate novac na račun našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, koje će vam isti isplatiti na ruke. Uputite vaše rođake ili prijatelje da se obrate Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu gde će im dati preciznu informaciju kako da Vam dostave novac;

DODATAK – Neophodni postupci u slučaju gubljenja isprava ili novca u zemljama EU i potpisnicama Šengenskog sporazuma

Bez validnog dokumenta nije moguće nastaviti putovanje niti se vratiti u R.Srbiju zbog čega je o krađi ili nestanku dokumenta (pasoša, lične karte i vozačke dozvole) neophodno obavestiti policiju zemlje u kojoj se naš državljanin nalazi i zatražiti izdavanje potvrde da je prijavljen gubitak odnosno krađa. U nekim od zemalja EU i potpisnica Šengenskog sporazuma policijski organi neće izdati takvu potvrdu ukoliko naši državljani ne znaju broj pasoša, lične karte ili vozačke dozvole pa je poželjno da kod sebe imaju fotokopiju dokumenta ili da bar znaju broj isprave čiju krađu prijavljuju. Prijava nestanka isprava se ne može obaviti u nekoj drugoj zemlji EU čiji organi, sa pravom, odbijaju da izdaju potvrdu o nestanku isprave. Lice koje prelazi unutrašnju granicu Šengenskog područja i ulazi na teritoriju bilo koje zemlje potpisnice bez putne isprave čini prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna u iznosu od 200 do 1200 eura.

Po dobijanju potvrde iz policije o prijavi nestanka ili krađe putne isprave neophodno je da se naši državljani obrate najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R.Srbije u zemlji u kojoj su ostali bez dokumenata, u cilju izdavanja putnog lista, dokumenta sa kojim se mogu vratiti u R.Srbiju. Napominjemo da diplomatsko-konzularna predstavništva R.Srbije u drugoj državi EU nisu nadležna za izdavanje putnog lista, a posebno je delikatan slučaj kada naši državljani nisu ni prijavili nestanak isprava. Sa putnim listom ne može putovati u druge zemlje, jer ovaj dokument važi isključivo za povratak u Srbiju. Važno je znati da bezvizni režim EU ne važi i za putne listove, za većinu zemalja EU, pa je potrebno, pre povratka u Srbiju, pribaviti vize zemalja kroz koje će se tranzitirati.

U slučajevima kada su naši državljani ostali bez novčanih sredstava ili kada ih nemaju dovoljno da plate novčane kazne za učinjeni prekršaj u zemljama EU, zbog čega su im, na osnovu zakona zemalja prijema, u cilju obezbeđenja privremeno, zadržane putne isprave, postoji mogućnost da rodbina ili prijatelji uplate novac na račun najbližeg diplomatsko-konzularnom predstavništva R.Srbije, koje im potom može isplatiti novac na ruke ili da se obrate Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu, gde će dobiti precizne informacije kako da se, u svakom konkretnom slučaju, najbrže dostavi novac.

 

 

SMEŠTAJ:

VOUCHER: putni dokument koji izdaje turistička agencija, u kome se nalaze podaci o hotelu, trajanju aranžmana, vrsti usluga, transferima i sl.

CHECK IN: neophodna procedura na recepciji hotela, pre ulaska u hotelsku sobu, kada putnik pokazuje odgovornom licu svoj voucher, a ponekad mora da popuni i formular sa ličnim podacima, nakon čega dobija ključ od sobe.

CHECK OUT: neophodna procedura prilikom napuštanja hotela. Putnik je tada dužan da vrati ključ od sobe i da izmiri eventualne troškove telefona, mini-bara i sl.

Oznake koje predstavljaju vrstu sobe:

1/1 jednokrevetna soba

1/2 dvokrevetna soba

1/3 trokrevetna soba

APP: apartman – termin podrazumeva jednu ili više spavaćih soba, odvojenu kuhinju sa trpezarijom i kupatilo.

SUITE: vrsta sobe u hotelu značajno veća od ostalih, koja je predvidjena najčešće za porodice ili one koji žele više komfora. Hotel može posedovati nekoliko tipova ovakvih soba, a u hotelima visokih kategorija postoje suit-ovi nazvani po raznim krajevima, sultanima i sl… sto jasno govori o njihovom luksuzu.

FAMILY ROOM: “soba za celu porodicu” (najčešće je uzimaju roditelji sa dvoje dece). Može imati dve odvojene sobe, ali i ne mora.

INTERCONECTED ROOMS: “povezane sobe” – sobe koje se nalaze jedna pored druge, svaka ima svoj ulaz, ali i zajednička vrata koja ih povezuju. Najčešće ih koriste porodice.

 

Oznake koje predstavljaju vrstu hotelske usluge:

BB / ND -bed and breakfast / noćenje sa doručkom

HB / PP – half board, polupansion (najčešće doručak i večera, a u dogovoru putnika direktno sa hotelskim osobljem večera se može zameniti za ručak)

FB / PA – full board, pun pansion (doručak, ručak i večera)

AL- all inclusive/ sve uključeno (obuhvata doručak, ručak i večeru i sva lokalna pića zemlje u kojoj se putnik nalazi)

NA – najam; izraz koristi se kod zakupa apartmana – podrazumeva samo korišćenje apartmana bez ishrane

Oznake koje se odnose na vrstu pogleda koji se pruza iz hotelske sobe:

I/V – inland view – pogled na okolinu hotela

S/V – sea view – pogled na more

P/V – pool view – pogled na bazen

MINI BAR – mali frižider koji se nalazi u hotelskoj sobi. Sadrži nekoliko vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića, snack i slatkiše. Ne sme služiti za odlaganje privatnih namirnica putnika. Ukoliko soba nema mini bar, može se posebno naručiti.

TRSF – oznaka za transfer (od/do aerodroma, hotela…)

OW TRSF – one way transfer – transfer u jednom pravcu

RT TRSF – return transfer – povratni transfer

OVERBOOKING – termin koji označava prekoračenu popunjenost hotela i pokazuje da je izvršen veći broj rezervacija u odnosu na raspoloživi kapacitet.

 

AVIO SAOBRAĆAJ:

CHECK IN – neophodna procedura pre ulaska u avion, kada putnik na šalteru predaje svoj prtljag, daje avio kartu na uvid i uzima boarding pass.

BOARDING PASS / CARD – propusnica sa kojom putnik ulazi u avion. Na njoj se nalaze podaci o broju putnikovog sedišta, klasi i gejtu na kome se nalazi avion.

GATE – parking mesto aviona. Na boarding pass-u piše broj gejta gde se nalazi putnikov avion. Najčešće 30 minuta pre poletanja aviona potrebno je da se putnik pojavi kod gejta radi finalne provere ručnog prtljaga.

LUGGAGE – prtljag. Može biti ručni ili onaj koji se predaje prilikom CHECK IN-a u avion.

HAND LUGGAGE – ručni prtljag – putnik ga može poneti sa sobom u avion. Uvek treba voditi računa o veličini i ne preterivati prilikom pakovanja ove vrste prtljaga, a takodje i o njegovom sadržaju (strogo je zabranjeno unositi u avion: zapaljive materije, hemikalije, peroreze, makaze, turpije za nokte…)

OVERSIZE LUGGAGE – spada u ručni prtljag, ali mu je veličina veća od propisane. Prilikom ulaska u avion predaje se posadi aviona, a nakon sletanja na destinaciju može se naći na šalteru “OVERSIZE LUGGAGE”

OWERWEIGHT – prekomerna težina prtljaga koja se konstatuje prilikom CHECK IN-a. Najčešće propisana težina prtljaga koji se može predati u avion je 20 kg po putniku. Za svaki prekomerni kilogram, putnik mora dodatno da plati.

OVERBOOKING – termin koji označava prekoračenu popunjenost aviona i pokazuje da je izvršen veći broj rezervacija u odnosu na raspoloživi kapacitet.

WAITING LIST – prilikom kupovine aviona karte putnik, zbog popunjenosti aviona, može biti stavljen na waiting listu (lista čekanja), sto znači da je avion popunjen i da ce putnik moći da ostvari svoje putovanje samo ako neko od već postojećih putnika otkaže svoje putovanje.

APT TAX – aerodromska taksa. Svaki aerodrom je ima. Najčešće se plaća zajedno sa kartom, ali može sa plaćati i na samom aerodromu.

TRANSIT – Najčešće prilikom dužih putovanja može se desiti da putnik mora da promeni avion. Tranzit je pojam koji predstavlja prelaženje sa jednog leta na drugi. Tada je putnik u mogućnosti da koristi usluge restorana, kafea, duty free shop-a i svega ostalog u zavisnosti od veličine i opremljenosti aerodroma.

CLASS – klase u avionu razlikuju se po kvalitetu usluge

FIRST CLASS – prva klasa, ujedno i najbolja. Putnici ove klase su smešteni na samom početku aviona, imaju veća i udobnija sedišta, bolji kvalitet usluge (hrane, pića), pre poletanja aviona mogu se opustiti u posebnim prostorijama na aerodromima predvidjenim za ovu klasu, a prilikom menjanja aviona, na daljim destinacijama, mogu sebi priuštiti da se osveže u đakuziju, istuširaju, presvuku… Ovu klasu imaju samo neke avio kompanije.

BUSINESS CLASS – biznis klasa. U pojedinim avio kompanijama, kada ne postoji first class ovo je najbolja klasa. Podrazumeva sličan kvalitet usluga kao i prva klasa, a od avio kompanija zavisi nivo tog kvaliteta.

ECONOMY CLASS – ekonomska klasa. Predstavlja najčešće korišćenu klasu. Kvalitet usluge u ovoj klasi se može razlikovati u zavisnosti od avio kompanije, ali ne sme odstupati od propisanih standarda. Za razliku od prve i biznis klase, korisnicima usluga ekonomske klase nije omogućen luksuz posebnih prostorija pre poletanja aviona, i u tranzitu. Shodno usluzi, cena karte u ekonomskoj klasi je najniža.

Prvi korak je obraćanje vašem agentu sa zahtevom da vam preporuči sve mogućnosti za putovanje do željene destinacije.
Obavezno se raspitajte da li postoje neke specijalne cene, jer avio kompanije često, a naročito van sezone u periodu oktobar-novembar i januar-mart daju specijalne popuste za putovanja, ukoliko se raspitate na vreme možete doći do iznenađujuće jeftine avio karte.

Kada prikupite sve informacije i odlučite se za jednu od njih, pozovite agenciju.

S obzirom da je ograničen broj mesta u avionu koja se prodaju po određenim cenama, savetujemo Vam da što pre napravite rezervaciju. Kada su u pitanju promotivne cene, rok važnosti napravljene rezervacije može biti i samo 24 časa. Nakon isteka toga perioda rezervacija više ne važi – mora se praviti nova, kao da prethodna nikada nije ni postojala. Avio-kompanije su vrlo stroge oko ovog pravila i sve turističke agencije ga moraju apsolutno poštovati.

Ono što Vam nikako ne preporučujemo je da kod više agencija pravite rezervacije za jednu istu kompaniju, čak iako su različiti datumi u pitanju, a naročito ako su isti datumi u pitanju. Zašto? Zato što će avio kompanija otkriti duple rezervacije i poništiće sve rezervacije na Vaše ime jer kršite pravila poslovanja, tj zauzimate više mesta u jednom istom avionu.
Vodite računa o sezonama! Cene karata se razlikuju i u zavisnosti od sezonalnosti. U avio saobraćaju čućete izraze visoka i niska sezona. Visoka sezona postoji u zimskom i u letnjem periodu, s tim što je zimi vezana za novogodišnje i božićne praznike i traje uglavnom od 15-tog do 31-og decembra, a letnja sezona je vezana za period školskih raspusta i godišnjih odmora i traje uglavnom od 15. juna do 31. avgusta (avio kompanije pomeraju ove rokove, neke na duže, neke na kraće). Naravno, u visokoj sezoni karte su skuplje nego u niskoj sezoni.

Cenu karte određuje datum kada putujete, tačnije datum kada započinjete putovanje a ne datum kada ste napravili rezervaciju!

To znači da ako putovanje započinjete u visokoj sezoni plaćate cenu karte za visoku sezonu bez obzira što se rezervisali ili čak kupili kartu van sezone. Ali, s obzirom da je u visokoj sezoni ogromna potražnja za avio kartama, rezervišite na vreme, a to znači – što pre!

Skrećemo Vam pažnju na nepopularnu praksu avio kompanija da vrlo često, naročito u visokoj sezoni, namerno zatvaraju svoje najjeftinije klase za prodaju, rukovodeći se interesom da što skuplje prodaju svoje karte. U velikom broju slučajeva te klase se otvaraju nekoliko dana pred putovanje, ako ostane slobodnih mesta, jer je sada interes kompanije da joj ne ostanu prazna mesta, pa će ih dati i po nižim cenama. Medjutim, dešava se da čak i po onim višim cenama rasprodaju ceo avion pa jeftinije klase i ne otvaraju. Zato preporučujemo da ne iskušavate sudbinu i ne čekate dobru volju kompanije da pusti jeftinija mesta u prodaju – rezervišite kartu na vreme! Ali, čak i kada se desi da niste obezbedili rezervaciju na vreme, ili Vam je putovanje iskrslo u zadnjem momentu, ne očajavajte, dobar agent ce Vam uvek “iskopati” neku povoljnu kartu.

Kada ste napravili rezervaciju, agent će Vam reći koji je poslednji rok za kupovinu avio karte. Morate ozbiljno shvatiti agenta kada Vas upozorava na rok za kupovinu avio-karte, čak i ako Vam ne izgleda logično. Agent radi u Vašem interesu i maksimalno je spreman da izađe u susret vašim potrebama – u tom smislu ce učiniti sve što je u njegovoj moći, ali pravila koja uvode avio-kompanije veoma su stroga i ne mogu se ni na koji način izbeći. Zato morate uvažavati poslovne preporuke osobe kojoj je posao da brine i o interesu putnika, ali i da poštuje zahteve avio- prevoznika.

I na kraju, rezervacija Vam čuva mesto u avionu, ali vas ne štiti od promene cena avio karata. Ako posle pravljenja rezervacije, a pre kupovine karte dođe do promene cena, što je diskreciono pravo svake avio kompanije, dužni ste da platite kartu po novim cenama. Tek kada kupite kartu zaštićeni ste od bilo kakve naknadne promene u ceni ili uslovima putovanja.

Državljanima Republike Srbije, nosiocima običnih putnih isprava vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u 63 države, kao i dva specijalna administrativna regiona NR Kine – Hong Kong i Makao.

Pre polaska na put savetujemo Vam da proverite da li Vam je potrebna viza na stranici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

Važenje vozačkih dozvola R. Srbije u inostranstvu možete pogledati na sledećem linku AMSS

Vaše prijave za posao možete slati na adresu: office@discoverytravel.rs

Obavezno u naslov (Subject) vašeg email-a staviti “Prijava za posao”.

Plaćena praksa:

Trenutno otvoren program NSZ – stručna praksa za mlade do 30 godina starosti, bez radnog iskustva u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa i traje do 9 meseci.* NSZ isplaćuje sredstva na mesečnom nivou (visina iznosa zavisi od obrazovanja), NSZ takođe vrši uplatu doprinosa u skladu sa zakonom.

*Mogućnost zaposlenja nakon realizacije stručne prakse.

Zainteresovani se mogu prijaviti na: office@discoverytravel.rs

Obavezno u naslov (Subject) vašeg email-a staviti “Prijava za praksu”.

 

Pin It on Pinterest

Share This